Hướng dẫn chuyển thông tin thành viên nằm ngang

hanamcityĐạt 2000 bài để nhận thưởng 1500k
Các bạn vào template mình đang sử dụng sau đó create template mới
đặt tên là : message_user_info_congdong24h
dán hết code sau vào temp đó:

PHP:
<xen:require css="message_user_info_congdong24h.css" />

  <div class="post_author">
<xen:avatar user="$user" size="m" img="true" />
<div style="float:left ; margin-top:10px"><span el="sioc:has_creator">
<xen:if is="!{$isQuickReply}">
  <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
  <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
</xen:hook>

</xen:if>
  </span>
  <div class="stat" style="margin-top:5px">
  <xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">
<a class="user-node" title="Số lượt xem">{xen:number $thread.view_count}</a>
<xen:else />
<a class="user-node" title="Sồ bài viết">{xen:number $user.message_count}</a>
</xen:if>
<span class="user-like" title="Thích bài viết">{xen:number $user.like_count}</span>
</div>
</div>
<xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">

<div class="block_share right" >
   <a class="btn_twitter" rel="nofollow" target="_blank" href="http://linkhay.com/submit?link_url={xen:link Full:threads, $thread}&link_title=Chia sẽ tin từ Congdong24h.com" id="twitter" title="Chia sẻ bài viết lên link hay"><img title="Chia sẻ bài viết lên link hay" alt="Chia sẻ bài viết lên linkhay" src="images/xenforo/icons/linkhay.png"></a>
  <a class="btn_facebook" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u={xen:link Full:threads, $thread}" title="Chia sẻ bài viết lên facebook"><img alt="Chia sẻ bài viết lên facebook" title="Chia sẻ bài viết lên facebook" src="images/xenforo/icons/icon_fb.gif"></a>
  <a class="btn_google" rel="nofollow" target="_blank" href="http://plus.google.com/share?url={xen:link Full:threads, $thread}" title="Chia sẻ bài viết lên google+"><img title="Chia sẻ bài viết lên google+" alt="Chia sẻ bài viết lên google+" src="images/xenforo/icons/icon_google.gif"></a>
  <span class="drash_share">|</span>
  <div class="g-plusone" data-size="small"></div>
  <div class="fb-like" data-width="450" data-layout="button_count" data-show-faces="true" data-send="true"></div>
  </div></xen:if>

</div>

<div class="clr"></div>

Tiếp như cách ở trên bạn tạo 1 template mới là
message_user_info_congdong24h.css
PHP:
.post_author {
padding: 5px;
background: none repeat scroll 0% 0% #F2F2F2;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
clear: left;
margin-bottom: 7px;
height:85px;
}
.block_share.right {
float: right;
padding-top: 7px;
}
.user-picture img {
width: 70px;
border: 2px solid #C92C2C;
height: 70px;
float: left;
border-radius: 35px;
margin-right: 5px;
margin-top: 5px;
}

.avatar img, .avatar .img, .avatarCropper {
background-color: rgb(252, 252, 255)!important;
padding: 2px!important;
border: 1px solid #a5cae4!important;
-webkit-border-radius: 4px!important;
-moz-border-radius: 4px!important;
-khtml-border-radius: 4px!important;
border-radius: 4px!important;
width: 70px!important;
height: 70px!important;
float: left!important;
margin-right: 5px!important;
margin-top: 5px!important;
background-repeat: no-repeat!important;
background-position: 15px 12px!important;
}

.post_author a.username {
font-weight: bold;
}

.post_author a.user-node {
font-weight: bold;
margin-right: 5px;
padding-right: 18px;
color: #333;
text-decoration: none;
font-size: 12px;
white-space: nowrap;
background: no-repeat right url(images/xenforo/icons/article-icon.png);
}

.post_author span.user-like {
font-weight: bold;
margin-right: 10px;
color: #333;
padding-right: 18px;
text-decoration: none;
font-size: 12px;
white-space: nowrap;
background: no-repeat right url(images/xenforo/icons/icon-like.png);
}

.alert-info {
color: #3a87ad;
background-color: #d9edf7!important;
border-color: #bce8f1!important;
}
.alert {
margin-bottom: 20px;
padding: 8px 35px 8px 14px;
text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.5);
border: 1px solid #fbeed5;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
font-size: 14px;
}

.firstPost1 .messageUserInfo {
  float: none;
}
.firstPost1 .messageUserInfo .messageUserBlock .arrow {
  display: none;
}
.firstPost1 .messageInfo {
  margin-left: 5px !important;
  margin-top: 10px;
}

Vậy là xong bước 1 nhé
sang bước 2 quan trọng hơn bạn vào template message
Tìm <xen:include template="message_user_info">
thay bằng <xen:include template="message_user_info_congdong24h">
 
Top